Klicka här om du inte kan läsa mejl i HTML
Nyhetsbrev från Telge Kraft, november 2012 Avregistrera | Till vår hemsida
Sjunkande priser

Nyhetsbrevet i november har fokus på priser. Risken för höga elpriser är låg eftersom vattenmagasinen är välfyllda och kärnkraften förväntas vara i drift under hela vintern. Priset på utsläppsrätter kraschade nyligen efter ett besked från EU-kommissionen och det låga priset på såväl el som elcertifikat ställer till med problem för vindkraftproducenterna.
Låg risk för höga vinterpriser

Vi har svårt att se höga elpriser när vi blickar fram mot vintern. Vi har fortfarande ovanligt höga vattenmagasinsnivåer och nio av tio kärnkraftreaktorer är i drift. Dessutom pekar flera säsongsprognoser från olika väderinstitut på en mild vinter. Mest sannolikt kommer vi att få relativt låga och stabila elpriser under inledningen av vintern om inte meterologernas prognoser visar sig vara felaktiga.

När vi summerar vädret den senaste månaden ser vi att nederbördsenergin har varit omkring det normala. Det innebär cirka 20 TWh. Temperaturen har varit något hög, 4,2 grader mot normala 3,8 grader. Och sammantaget har den hydrologiska balansen legat stabilt kring ett överskott om 10-12 TWh.

Terminskurvan på elmarknaden ger vattenkraftproducenterna ekonomiska argument för att maximera produktionen så att magasinen har så låg fyllnadsgraden som möjligt efter vintern. Trots att fyllnadsgraden idag är klart över det normala kommer det enligt våra analysmodeller inte att vara några problem för producenterna att bli av med överskottet i magasinen. Men den höga produktionstakten innebär att de tvingas hålla ned priserna under vintern.

Om vi tittar på den övriga utbudssidan är det små förändringar. I Sverige är 9 av 10 kärnkraftreaktorer i drift. Oskarshamn 1 väntas vara tillgänglig för spotmarknaden 3 december och därefter förväntas samtliga svenska reakorer vara i drift fram till dess att vintern är över. I Finland är samtliga reaktorer i drift för närvarande.

Nedan visas spotpriserna, dels för systempriset, dels för de svenska elområdena. Diagrammet visar att systemet har varit mycket homogent under hösten. Elområdena i Sverige avviker bara marginellt från systempris. Prismässigt har vi den senaste månaden legat på nivåer kring 35 €/MWh, det vill säga cirka 30 öre/kWhSammantaget tror vi att risken för höga elpriser i vinter är klart begränsad under förutsättning att vi inte får större förändringar i väderbilden. Förmodligen får vi se en liten uppgång av spotpriserna de första veckorna av december på grund av kallare väderlek. Under andra halvan av december, med sina många helgdagar, kommer lasten att begränsas och därmed elpriset. När det gäller Q1-13 bedömer vi att leveranspriset blir något under rådande marknadspris på 41 €/MWh eller cirka 35 öre/kWh.
CO2 - långsamma politiska processer styr priset

På CO2-marknaden har det länge varit sidledsvals i väntan på klara besked från EU kring framtida spelregler på marknaden för utsläppsrätter. Under början av november steg priserna på utsläppsrätter på spekulationer om ett större politiskt ingrepp i systemet för att tvinga upp priserna.

Den 14 november var dagen då allt skulle klarna. EU-kommissionen skulle med stor tydlighet visa att de vill ha upp priset på CO2-utsläpp. Istället fick vi som en blixt från klar himmel redan kvällen den 12 november ett oväntat och ganska klent förslag från kommissionen. Kommissionen vill enligt beskedet senarelägga auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter eller ungefär ett halvt års förbrukning av utsläppsrätter. 900 miljoner utsläppsrätter motsvarar också en stor del av det överskott som väntas byggas upp under kommande år. Men det var en lägre siffra än marknaden hade spekulerat om. Det är viktigt att framhålla att det i nuläget bara rör sig om en senareläggning av auktioneringen av rätterna som görs för att komma till rätta med det stora överskottet i systemet. Syftet med detta är att ta bort det stora överskottet som vi möter under kommande år och därmed pressa upp CO2-priset. Samtidigt vet alla aktörer att dessa utsläppsrätter finns kvar och kommer att översvämma marknaden i ett senare skede.

Marknadens dom var heller inte nådig. I grafen nedan illustreras hur marknaden kraschade med nästan 30 procent på kommissionens besked. Tittar vi på vad denna rörelse innebär för det nordiska elpriset, kan vi grovt säga att det innebär ett 2 öre/kWh lägre elpris.

Vi tror att det som krävs för att långsiktigt få upp CO2-priset är en permanent exkludering av utsläppsrätter. Att få till en sådan lösning är dock en långdragen politisk process. Kanske var måndagens förslag bara ett sätt för kommissionen att köpa sig mer tid. Säkert är i varje fall att om inga ytterligare politiska åtgärder vidtas, kan vi räkna med ett lågt CO2-pris under många år framöver. Samtidigt vet EU:s politiker om att dagens CO2-pris inte på långa vägar är tillräckligt för att få till den omställning i kraftsektorn som kommer att krävas för att nå de långsiktiga miljömålen. Räkna med att det blir fler politiska utspel i denna fråga innan marknaden kan återgå till att fokusera på den underliggande fundamentala utbuds- och efterfrågeutvecklingen. Denna typ av långdragna processer med eviga informationsläckor gynnar inte marknadens förtroende. Vi hoppas i varje fall att beslut om framtidens spelregler fattas så snart som möjligt.Källa: Montel
Tufft år för vindkraftsbranschen men bättre tider kommer

De senaste veckorna har det rullat in kvartalsrapporter från flera av de stora vindkraftproducenterna på marknaden. Rapporterna har en sak gemensamt, siffrorna på den nedersta raden lyser klarrött. I dagsläget är det väldigt tufft för producenterna i branschen. Frågan är om man ska döma ut framtidsutsikterna för hela branschen baserat på dessa siffror?

Vi har nu ett elcertifikatsystem på plats som säger att det i Sverige och Norge ska byggas 26,4 TWh förnyelsebar kraftproduktion under perioden 2012-2020 för att nå uppsatta miljömål. Telge Kraft och de flesta marknadsaktörer bedömer att 15-20 TWh av dessa 26,4 TWh måste komma ifrån vindkraft. Det rör sig om investeringar på i runda slängar 100 miljarder kronor eller 3 procent av Sveriges BNP för 2011. Det är således lätt att konstatera att vi kommer att behöva hela vindkraftbranschen i framtiden. I dagsläget är det svårt att få ihop kalkylen för vindkraftsproducenterna. Man kan konstatera att priserna på el eller elcertifikat måste öka för att kalkylerna skall gå ihop och för att projekten ska kunna locka till sig kapital.

Vi tror inte att elpriset kommer att öka dramatiskt under de närmsta fem åren med tanke på den starka produktionsapparat som byggs upp med ny förnyelsebar kraft. Däremot ser vi tydliga tecken på en fortsatt ökning av priset på elcertifikat framöver. Sedan början av sommaren har priserna stigit markant, och vi ser en fortsatt betydande uppsida framför oss. Utbyggnadstakten i Sverige har stannat upp efter en period med lägre priser, och i Norge har utbyggnaden inte kommit igång i förväntad takt. Det upparbetade överskottet av elcertifikat i systemet minskar, och aktörerna har börjat tro på högre priser igen.

Det är för tidigt att bedöma hur högt priserna kan nå under uppgången, men helt klart är att omvärlden börjar se betydligt bättre ut ur en vindkraftproducents ögon.
Frans har ordetDet sägs att en tiodubbling av processorkraften kan fördubbla kvaliteten i en meteorologisk modell. Uppenbarligen kommer väderleksprognoserna att bli bättre och bättre. Innebär det också att vi ska börja fästa allt mer vikt vid de långtidsprognoser som omfattar upp till tre månader? Samstämmiga prognoser pekar mot en mild inledning av vintern och dessutom står lågkonjunkturen för dörren. Just nu finns det inget som pekar mot uppgångar för elpriset.

Vindkraftproducenterna har haft ett mycket tufft år bakom sig. Sjunkande priser på el och elcertifikat har slagit väldigt hårt. Men lagom till att årets vindmässa, Vind 2012, idag, onsdag, invigs i Älvsjö har hoppet börjat spira för branschen. Vi ser goda möjligheter till stigande elcertifikatspriser framöver. Det skulle ge en välbehövlig hjälpande hand till en bransch som befinner sig under press. Vill du veta mer om våra prognoser för priset på elcertifikat? Lyssna till mitt anförande under vindmässan eller kontakta våra analytiker.

Frans Lundquist,
vd Telge Kraft
Kontakta mig »
Våra analytiker

Kontakta oss om du vill veta mer om hur elmarknaden utvecklas:

Tobias Söderberg
Tel: 08-550 220 85

Christian Holtz
Tel: 08-550 224 65
Kontakta Telge Kraft »
Snabblänkar
» Om Telge Kraft
» Tjänster
» Pressrum
» Kontakta oss
Share |
© Telge Kraft AB Adress Storgatan 42, Box 633 151 27 Södertälje Telefon 08-550 224 00 E-post info@telgekraft.se